گروه میزبانی های تم - میزبان وبسایت شما

Sunday, October 1, 2017

خیمه ماه محرم زده شد بر دل ما
باز نام تو شده زینت هر محفل ما
جز غم عشق تو ما را نبود سودایی
عشق سوزان تو آغشته به آب و گل ما

تیم گروه میزبانی های تم - 06643329639

« برگشت