خیمه ماه محرم زده شد بر دل ما
باز نام تو شده زینت هر محفل ما
جز غم عشق تو ما را نبود سودایی
عشق سوزان تو آغشته به آب و گل ما

تیم گروه میزبانی های تم - 06643329639Sunday, October 1, 2017

« برگشت