یافتن محصولات و سرویس ها

512MB-SATA
پردازنده 1Core (3.2 GHz)
حافظه رم 512MB DDR3 RAM
هارد 20 GB
ترافیک ماهانه ultimate
سرعت پورت 1 GBit/s
آلمان دیتاسنتر
30 دقیقه تا 24 ساعت مدت زمان نصب
11,400 تومان ماهانه
1GB-SATA
پردازنده 1Core (3.2 GHz)
حافظه رم 1024 MB DDR3 RAM
هارد 40 GB
ترافیک ماهانه ultimate
سرعت پورت 1 GBit/s
آلمان دیتاسنتر
30 دقیقه تا 24 ساعت مدت زمان نصب
18,400 تومان ماهانه
2GB-SATA
پردازنده 2Core (3.2 GHz)
حافظه رم 2048 MB DDR3 RAM
هارد 60 GB
ترافیک ماهانه ultimate
سرعت پورت 1 GBit/s
آلمان دیتاسنتر
30 دقیقه تا 24 ساعت مدت زمان نصب
23,500 تومان ماهانه
4GB-SATA
پردازنده 2Core (3.2 GHz)
حافظه رم 4 GB DDR3 RAM
هارد 80 GB
ترافیک ماهانه ultimate
سرعت پورت 1 GBit/s
آلمان دیتاسنتر
30 دقیقه تا 24 ساعت مدت زمان نصب
32,900 تومان ماهانه
6GB-SATA
پردازنده 3Core (3.2 GHz)
حافظه رم 6GB DDR3 RAM
هارد 200 GB
ترافیک ماهانه ultimate
سرعت پورت 1 GBit/s
آلمان دیتاسنتر
30 دقیقه تا 24 ساعت مدت زمان نصب
42,800 تومان ماهانه