اعضا > مرکز آموزش > دامنه


IRدرخواست تعهد نامه جهت ثبت دامنه
هنگامی که سفارش ثبت/ لغو دامنه و یا انتقال دامنه(فروش دامنه) داشته باشید جهت تائید به...
ایجاد شناسه (NIC Handle) در ایرنیک
در صورتی که از قبل در سایت NIC عضو شده اید به نکات ذیل توجه نمائید. در ابتدا می...